KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ

 

 

 • AMAÇ VE KAPSAM 

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BRS LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“BRS”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketlerimiz çalışanları veya Şirketlerimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketlerimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ 

BRS veya BRS adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir. Aşağıdaki yöntemler tahdidi olarak sayılmamıştır.

 • BRS ile iş ortaklığı/danışmanlık kapsamı altında gerek elektronik ortamda gerek fiziki ortamda doldurulan formları;
 • BRS internet sitesinde veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, BRS ile iletişime geçmek üzere doldurulan iletişim formları;
 • İnternet üzerindeki çevrim içi alışveriş uygulamaları, kullanıcıyı tanımak için kullanılan çerezler (cookies), internet sitelerinin mobil uygulamaları;
 • BRS ve BRS ile organik anlamda ilişkili tüm kuruluşlarla imzalanan muhtelif sözleşmeler ile BRS’ye gönderilen elektronik postalar, faks ve mektup, sair yazılar;
 • BRS adına veri işleyen veya BRS’ye bu konuda profesyonel destek veren üçüncü kişiler;
 • BRS iş ortakları, müşterileri ve çalışanlarıyla iletişim kuran çeşitli kurum içi ve dışı birimler;
 • Sosyal medya kanalları, internet üzerindeki arama motorları;
 • İş/Danışmanlık sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, sair yazılı içerik;
 • BRS kapsamında diğer kayıtlar,

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ;

Toplanan kişisel verileriniz, yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek ve ticaret kurallarına uygun olarak faaliyet göstermek amacı başta olmak üzere, BRS iş ortaklarına ticaret kuralları dâhilinde lojistik ve danışmanlık hizmeti verebilmek; insan kaynakları süreçlerini yürütmek, BRS’nin bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının iş ortaklarının, çalışanlarının ve şirketin, lojistik ve danışmanlık hizmetinin devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, işler bir şekilde işletmek, bu amaçla BRS iş ortaklarının, danışmanlık verdiği şirketlerin, BRS personelinin kullandığı bilgisayar programlarını, uygulamaları, mobil uygulamaları, web sitesini güncellemek, çalıştırmak ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek, yine lojistik ve danışmanlık ile ilgili hizmetlere dair işlemleri yerine getirmek, yürütmek ve geliştirmek, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerini yapmak, BRS tarafından imzalanan sözleşmelerin gereğini yerine getirmek; istihbarat, bilgi araştırmaları yapmak, planlama, istatistik, iş ortakları ve personel memnuniyeti çalışmaları yapmak, gerekli güvenliği sağlamak, iş ortaklarına daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve bunları kesintisiz olarak sürdürebilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, BRS’nin yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve bu faaliyetler kapsamında gerek iş ortakları, gerek hizmet sağlayıcıları, gerek çalışanlar, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicilerle kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin gerektiği şekilde devamının sağlanmasıdır.  

      

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİME VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

BRS tarafından toplanan kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve yürürlükteki mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde T.C. Ticaret Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, yargı mercileri ve diğer yetkili kamu kuruluşları ve özel kurumlarla ve BRS’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere, servis firmalarına, yemek hizmeti veren kurumlara ve BRS’nin diğer tedarikçilerine, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarına, denetçilere, BRS ile organik bağı bulunan ilişkili kuruluşlara ve bunların hissedarları ile üyelerine ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, veri sahiplerinin kişilerin BRS ile imzalamış oldukları sözleşmeler kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olmak şartıyla ilgili olan üçüncü kişilerle de paylaşılmaktadır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle BRS tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 • BRS’NİN KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca aşağıda sayılan hallerde, BRS açık rıza aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış kişisel verileri işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde;
 • BRS ile ilişkili şirket, vakıf ve sair ilişkili kuruluşlar ile bir sözleşme kurulması veya sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde;
 • BRS’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde;
 • Kişisel verilerin, veri sahibince alenileştirilmiş olması durumunda;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda;
 • Veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, BRS’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda

 

 • VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

 

Kişisel veriler, yürürlükteki mevzuatta öngörülen belirli süreler veya işbu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süreler boyunca işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerin toplanma amacının sona ermesi durumunda, verileri saklamak amaçlı hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde, bu veriler BRS tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sahiplerinin kişisel verilerinin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakları saklıdır.

 • KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR ŞÖYLEDİR:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgi talep etme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formunu doldurup imzalayarak bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla Merkez Mah. Ayazma Cad.No:37 Papirüs Plaza Kat:9 No:16 Kâğıthane – İstanbul açık adresine gönderebilirler. 

Başvurular, veri sahibince bizzat veya veri sahibince noterden hususi vekâletname verilmek suretiyle yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla yapılabilecektir. BRS, veri sahibinin talebinin niteliğine göre başvuruyu değerlendirip, en geç otuz gün içinde neticelendirecektir.

Saygılarımızla,

BRS LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ